Послуги

 > 

Медицина

 > 

(046-7) Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги заповнена належним чином (оформлюється адміністратором)
  2. Документ власника, що декларує відповідність об'єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх безпеки для здоров'я людини (Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або Декларація про готовність об'єкта до експлуатації або Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів або Свідоцтво на право власності на об'єкт експертизи)
  3. ДЛЯ УСТАНОВ, ЩО ПРОВОДЯТЬ РОБОТИ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕНТГЕНІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 1. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, що встановлений у рентгенівському кабінеті (на рентгенівські апарати випуску до 2007 року замість висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи необхідно надавати санітарні паспорти на право роботи з ДІВ за попередній період)
  4. 2. Акт комісії прийняття рентгенівського кабінету в експлуатацію (або санітарний паспорт за попередній період)
  5. 3. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження (ф. 315)
  6. 4. Технічний паспорт рентгенівського кабінету та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації
  7. 5. Акти перевірки ефективності вентиляції
  8. 6. Акти випробувань пристрою захисного заземлення із зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів
  9. 7. Контрольно-технічний журнал на рентгенівський апарат (ксерокопія наявного: титульних сторінок і за останні 2 роки)
  10. 8. Протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях
  11. 9. Протокол випробування засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому еквіваленту
  12. 10. Інструкції з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій
  13. 11. Наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А
  14. 12. Наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль та її посадові обов'язки
  15. 13. Висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів (заключний акт та копії меддопусків)
  16. 14. Наказ про допуск персоналу віднесеного до категорії А до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання
  17. 15. Журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу
  18. 16. Журнали реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А
  19. ДЛЯ ВСІХ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ, КРІМ МЕДИЧНОГО РЕНТГЕНІВСЬКОГО ОБЛАДНАННЯ 1. Акт приймання нових чи (реконструйованих) підприємств, або діючий санітарний паспорт
  20. 2. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження на діючих підприємствах (ф. 315), у тому числі акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції, спецканалізації, пилогазоочищення для роботи з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання (ф. 315)
  21. 3. Про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання: - технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ - метрологічні свідоцтва на апаратуру - акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта - договір на технічне обслуговування чи документи, що підтверджують можливість самостійно проводити техобслуговування установки на підприємстві
  22. 4. Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань
  23. 5. Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов'язана з ДІВ. У положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу
  24. 6. Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію вперше)
  25. 7. Договір підприємства із спецкомбінатом на забір і захоронення радіоактивних відходів
  26. 8. Договір підприємства із спецпральнею на прання спецодягу
  27. 9. Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також радіаційних аваріях: - інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із ДІВ - положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку в установі - накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із ДІВ - контрольні рівні радіаційної безпеки - копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами - копії протоколів перевірки знань персоналу "Інструкції з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань" - плани аварійних заходів
  28. Документ, що посвідчує особу
  29. Документ, що підтверджує повноваження особи
  30. Талон запису на прийом (оформлюєтся адміністратором)
  31. Опис (оформлюється адміністратором)
  32. Лист про проходження справи (оформлюється адміністратором)
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України "Про адміністративні послуги" від 6 вересня 2012 року № 5203-VI
  2. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 р. № 2806-IV;
  3. Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 19 травня 2011 року № 3392-VI;
  4. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. 23) від 24.02.1994 р. № 4004-XII;
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
  7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р "Питання державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
  8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг";
  9. Наказ МОЗ України від 02.02.2005 №54 "Про затвердження Державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України";
  10. Наказ МОЗ України від 04.06.2007 № 294 "Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур".

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).

Місце звернення:

Документи подаються в Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради за адресою: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2-д.

 

Строк дії адміністративної послуги: на термін дії санітарного паспорту на право роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань до 5 років.

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги: 
- подання суб'єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
- виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень;
- інші підстави, які передбачені чинним законодавством. 

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян  за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання або мотивована відмова в його отриманні